Veřejná zakázka: Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část - Dodatek č. 2

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P16V00005569
Id předchozího profilu ve VVZ: 60053451

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 969
Systémové číslo VZ: P17V00000960
Dle zákona: č. 137/2006 Sb.

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část - Dodatek č. 2
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Jedná se o zpracování dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektu stavby "Modernizace trati Nemanice I – Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část". Předmětem díla je:zpracování oznámení dle § 6 odst. 5), v rozsahu přílohy č. 4 zákon č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění (dále jen zákon). Opětovné posouzení stavby z hlediska vlivů záměru na životní prostředí je zadáváno z důvodu, že stavba byla posouzena dle předvstupního zákona č. 244/1992 Sb., který není uznáván pro spolufinancování z EU. Oznámení v rozsahu dokumentace bude zpracováno v souladu s projektem stavby – především kapitolou Změny projektu od fáze posouzení stavebního záměru dle zákona č. 244/1992 Sb., vyhodnocení stavby z hlediska Směrnice o vodách (2000/60/ES)., zpracování oznámení v rozsahu dokumentace rovněž v souladu se směrnicí
č. 2014/52/EU, kterou se mění směrnice č. 2011/92/EU, o posuzování vlivů na životní prostředí (klimatické změny).
Pro zpracování oznámení v rozsahu dokumentace bude maximálně využita původní dokumentace EIA a projektová dokumentace stavby. Zde především aktualizované průzkumy:Biologický (v jarním a letním aspektu), Dendrologický průzkum (který je aktualizován v souladu s Metodickým pokynem GŘ SŽDC pro údržbu vyšší zeleně ze dne 20. 10. 2015, č.j.: S 23769/2015 – O15).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jednací řízení bez uveřejnění
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 700 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Jihočeský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7,
  110 00
  Praha 1

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz dokumentace

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky