Zakázka: Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 5564
Systémové číslo: P19V00002130
Evidenční číslo zadavatele: 61719172
Datum zahájení: 11.09.2019
Nabídku podat do: 27.09.2019 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ povinen zadat předmětnou sektorovou veřejnou zakázku v zadávacím řízení. Zadavatel tedy nezadává tuto veřejnou zakázku v zadávacím řízení podle ZZVZ.

Zadavatel v tomto výběrovém řízení postupuje podle Pravidel pro žadatele a příjemce, která byla zpracována Ministerstvem Dopravy ČR jako Řídícím orgánem Operačního programu Doprava 2014-2020. Zadavatel je rovněž povinen postupovat dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020, zpracovaného Ministerstvem pro místní rozvoj, které plní roli Národního orgánu pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství.

Nejedná se tedy o otevřené řízení dle § 56 ZZVZ, ale o otevřenou výzvu dle čl. 15.2.7 Pravidel. Zadavatel tedy zadává veřejnou zakázku formou otevřené výzvy a rozhodl se v souladu s čl. 15.2.7 Pravidel zahájit výběrové řízení uveřejněním na profilu zadavatele.

Předmětem VZ je výkon občasného odborného geotechnického dozoru na stavbě. Činnost geotechnického dozoru zahrnuje odborný dozor při:
a) ošetření či sanaci zemní pláně
b) zřizování konstrukčních vrstev
c) provádění kolejového lože
d) finálních úpravách tvaru železničního tělesa
e) použití geosyntetik
f) zřizování odvodnění
g) zakládání umělých staveb
h) provádění kontrolních zkoušek dle požadavků objednatele
i) vypracování závěrečné zprávy GT dozoru o sledovaném úseku stavby a spolupráce při konečném stanovisku investora pro přejímku prací včetně konzultační činnosti podle požadavků objednatele.

Geotechnický dozor bude vykonáván občasně na vyzvání odpovědného pracovníka objednatele.
Geotechnický dozor bude prováděn v rozsahu provádění stavby „Rekonstrukce žst. Přerov, 2.stavba“.
Základní rozsah kontrolních zkoušek v rámci investorské kontroly (na 1 km koleje):
-stanovení parametrů štěrkodrti - 2 zkoušky
-stanovení parametrů štěrku - 2 zkoušky
-petrografický rozbor štěrku - 1 zkouška

Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými technickými normami a drážními předpisy a Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah v platném znění.

Uvedená tabulka „Předpokládaný rozsah prací“ bude použita pro tvorbu cenové kalkulace požadované bodem 11. této výzvy. Nabídková cena uvedená v nabídce bude doložena touto cenovou kalkulací v rozsahu uvedeném v tabulce.
Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železnic, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7
  11000 Praha
 • Název oddělení: Stavební správa východ
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2020-000638

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky