Zakázka: Výstavba TNS Stéblová

Informace o zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 2852
Systémové číslo VZ: P18V00001441
Evidenční číslo zadavatele: 61718172
Datum zahájení: 24.10.2018
Nabídku podat do: 03.12.2018 09:00

Název, druh zakázky a popis předmětu

 • Název: Výstavba TNS Stéblová
 • Druh zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Zadavatel zadává tuto podlimitní veřejnou zakázku na služby v souvislosti s výkonem relevantní činnosti ve smyslu ustanovení § 153 odst. 1 písm. f) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). V souladu s § 151 odst. 1 ZZVZ se tato zakázka považuje za sektorovou veřejnou zakázku. Jelikož předpokládaná hodnota veřejné zakázky nedosahuje stanovený finanční limit, není zadavatel podle § 158 odst. 1 ZZVZ.
Předmětem VZ je zpracování Dokumentace pro stavební povolení (dále jen DSP) předmětné stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele.

Vzhledem k tomu, že bylo rozhodnuto o změně technického řešení stavby proti původnímu zadání a zpracované DUR a ZP, je součástí předmětu plnění také:
-Zhotovitel DSP provede aktualizaci Záměru projektu včetně EH a všech vyžadovaných podkladů a příloh.
-Zhotovitel DSP projedná s Magistrátem města Pardubice – Stavebním úřadem potřebu změny Územního rozhodnutí a v případě požadavku provede úpravu Dokumentace pro Územní rozhodnutí včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh a zažádá o změnu Územního rozhodnutí.

Dále součástí zpracování DSP předmětné stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby je:
-Dokumentace pro stavební povolení bude odevzdána provedena v dílčích etapách včetně všech dokladů a příloh potřebných pro vydání stavebního povolení.
-Součástí předmětu plnění je i řádné vyplnění a žádosti o stavební povolení pro příslušný drážní úřadu. Správní poplatek za stavební řízení uhradí Objednatel.
-Předmětem díla však není zajištění vydání pravomocného stavebního povolení.
-Zhotovitel DSP zajistí zpracování a předání podkladů objednateli pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zejména zpracování Výkazů Výměr pro ocenění budoucím zhotovitelem stavby, respektování Zvláštních Technických Podmínek) včetně všech dokladů k zahájení realizace stavby (s dopracováním všech případných změn) včetně zpracování dokumentů koordinátora BOZP pro stavby železnice dle zákona č. 309/2006 Sb. v rozsahu Specifikace činnosti koordinátora BOZP.
-Zpracování projektové žádosti o finanční podporu v rámci OPD.
-DSP stavby bude splňovat požadavky zák. č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, zejména vyhl. č. 146/2008 Sb., vše v platném znění. Dále bude plně respektovat směrnice GŘ SŽDC.
-Souhrnný rozpočet musí být aktualizován na nových formulářích podle Směrnice SŽDC č. 20 v aktuální znění.
-Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.
-V případě, že příslušný úřad rozhodne, že záměr podléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, bude zpracován požadovaný podklad EIA (v požadovaném rozsahu příslušným úřadem) v počtu o tři výtisky přesahujícím počet dotčených správních úřadů a samosprávních celků v papírové podobě a rovněž 4 ks v elektronické verzi na CD nosiči. Plnění bude předáno a fakturováno současně s dokumentací pro stavební povolení. Toto plnění si Zadavatel vyhrazuje analogicky s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ jako změnu závazku ze smlouvy, která bude uzavřena s vybraným dodavatelem. Zhotoviteli bude uhrazeno jen skutečně provedené plnění. Plnění, které nebude realizováno, se nezapočítává do limitů pro změny analogicky podle §222 odst. 4 až 6 a 9 ZZVZ.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: podlimitní sektorová VZ s uveřejněnou výzvou
 • Režim zakázky: mimo režim ZZVZ
 • Předpokládaná hodnota: 11 913 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • IČO: 70994234
 • Poštovní adresa:
  Dlážděná 1003/7,
  110 00
  Praha 1
 • Název oddělení: Stavební správa východ

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.szdc.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě zakázky